Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

06 lipca 2021

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: "Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»".

Rozważanie do Ewangelii:

Jezus udzielił dwunastu swym uczniom tej samej władzy (umiejętności), które sam posiada. Zlecił im też tę samą misję, którą otrzymał od Boga Ojca. Nie oznacza to, że dorównujemy Jezusowi, ale mówi o tym, kim jesteśmy dla Niego i dokąd powinniśmy zmierzać – że On jest naszym protoplastą.

Jeśli będziemy brać od Jezusa wszystko, czym On pragnie nas obdarować, zwłaszcza jeśli będziemy słuchać Jego nauki i będziemy starali się Go naśladować, staniemy się znów „jak Bóg”, ale w innym sensie niż nam to podpowiada zły duch, namawiając do nieposłuszeństwa Bogu.