Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

11 listopada 2021

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich: tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona". Pytali Go: "Gdzie, Panie?" On im odpowiedział: "Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy".

Komentarz do Ewangelii:

Z dniem, "kiedy Syn Człowieczy się objawi" będzie tak jak z dniem potopu, czy zagłady Sodomy, czyli nagle i niespodziewanie. Na tym jednak podobieństwo się kończy. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, to po prostu On się nam objawi. Objawi swoją swoją Miłość i swoje zwycięstwo nad złem i śmiercią.

Ważne jest, abyśmy w owym Dniu nie oglądali się wstecz, jak żona Lota i abyśmy nie chcieli zachować za wszelką cenę swego życia na tym świecie. "Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" - pytał Jezus w innym miejscu (Mt 16, 25n). Aby przyjąć objawienie się Jezusa, trzeba być gotowym, a przynajmniej chcieć, uwolnić się od tego świata. I to nie ma większego znaczenia, czy w owym Dniu będzie koniec świata, nasza śmierć, czy po prostu osobiste spotkanie z Jezusem, które spowoduje początek nowego życia w nas.